Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Aventel B.V. (“Aventel” of “wij”). In deze privacyverklaring informeren wij u over de soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen en over de wijze waarop wij omgaan met deze (persoons)gegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn Aventel B.V. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen van gegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Aventel B.V.
Rijksstraatweg 371
2025 DB Haarlem

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@aventel.nl of per post op het bovenstaande adres.

Hoe gaan wij met (persoons)gegevens om?

In het kader van onze activiteiten verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. In de onderstaande tabel hebben wij omschreven welke categorieën van (persoons)gegevens wij verwerken, voor welke dienst, welke bewaartermijnen wij hanteren, en welke grondslag wij gebruiken voor een verwerking.

Type DienstType GegevensBewaartermijnVerantwoordelijkeGrond voor verwerking
AlgemeenNaam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie.Tot maximaal 2 jaar na einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
Adres waar de diensten worden geleverd.Tot maximaal 2 jaar na einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
(Bedrijfs)naam voor facturatie.Tot maximaal 2 jaar na einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek.Zes maandenAventel en partnersWettelijke verplichting
Informatie aangeleverd door gebruiker of dienstverlener voor supportvragen.Drie jaarAventel en partnersUitvoering overeenkomst
InternetverbindingServiceId verbinding, LineId en publiek IP- adres.Tot einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
VoIP-telefonieIP-adres en MAC- adres toestel, naam en telefoonnummer contacten.Tot einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
Mobiele telefonieSimkaartnummer, imei-nummer, grensovergang- berichten en bundelnotificaties, legitimatiebewijsnummer, ‘’geldig tot’’ datum legitimatiebewijs, geboortedatum, geboorteplaats, IBAN-nummer, bankpasnummer en ‘’geldig tot’’ datum bankpasTot maximaal 7 jaar na einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
VoIP en mobielGebruiksgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld.Zes maandenAventel en partnersUitvoering overeenkomst
Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt.Afhankelijk van de gebruikerAventel en partnersUitvoering overeenkomst
24/7 AlarmContactgegevens sleutelhouders.Tot einde dienstverleningAventel en partnersUitvoering overeenkomst
Website en smartphone applicatiesBezoekstatistieken, functionele en statistische cookies.Eén jaarAventel en partnersGerechtvaardigd belang. Aventel gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.
WebsiteIngevulde gegevens contactformulier.Eén jaarAventelUitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van onze dienstverlening kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de Partners met wie wij samenwerken of inschakelen bij de uitvoering van de dienstverlening.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties. In dergelijke gevallen zullen wij zorgdragen voor passende waarborgen om te zorgen dat eventuele internationale gegevensdoorgifte voldoet aan de daarop van toepassing zijnde voorschriften.

Uw privacy rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor contact op nemen via de eerdere vermelde contactgegevens. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Automatische besluitvorming

Bij de verwerkingen opgenomen in dit privacyverklaring wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.